Druhy pracovních smluv

Jaký je rozdíl mezi pracovním poměrem, dohodou o provedení práce a dohodou o provedení činnosti?

0

Rozdíl, mezi „prací“ a brigádou je především v tom, jakou pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem podepíšete. Pokud se bavíme o brigádách, používají se především práce na dohodu, a to dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o provedení činnosti (DPČ). Při dlouhodobějších pracovněprávních vztazích se využívají pracovní poměry (PP), a to jak plný, tak zkrácený úvazek. Případně ještě může člověk pracovat tzv. „na sebe“, tedy na živnost a práci si fakturovat. To ponechme prozatím stranou a pojďme si teď projít jednotlivé typy prací na smlouvu.

Pracovní poměr

I když se tento trend začíná pomalu měnit, pořád platí že většina firem má většinu svých zaměstnanců zaměstnané přes pracovní poměr. Jde tedy o jakési jádro firmy, trvalejší zaměstnance. Sezónní, jednorázové a nepravidelné práce pak firma řeší dohodou přes brigádníky, popřípadě lidmi z venku, kteří pracují na sebe, nebo jsou zprostředkováni agenturou.

Práce na pracovní poměr se dělí počtem odpracovaných hodin za týden na plný (většinou 40 hodin) a zkrácený (méně než 40 hodin) úvazek a dále podle délky trvání pracovního poměru na dobu určitou a dobu neurčitou. Doba určitá znamená, že smlouva může trvat maximálně 3 roky a může být prodloužená pouze 2krát. Poté nesmí být prodloužena další 3 roky, případně může dojít ke změně na dobu neurčitou, která trvá do rozvázání smlouvy jednou stranou.

Pracovní poměr vzniká vždy pouze mezi fyzickou osobou a zaměstnavatelem (který může být jak fyzická, tak i právnická osoba). Nejčastějším způsobem vzniká podepsáním pracovní smlouvy, případně jmenováním (u vedoucích zaměstnanců převážně státních firem).

Zákoník práce stanovuje podmínky vzniku pracovního poměru, které se většinou týkají povinností zaměstnavatelů. Mezi ně patří mimo jiné zákaz diskriminace při výběru zaměstnanců, omezení informací, které zaměstnavatel po uchazečích může a nemůže požadovat, nebo například povinnost seznámit zaměstnance před uzavřením smlouvy s jeho právy a povinnostmi a dále zajistit vstupní lékařskou prohlídku.

Pracovní smlouva musí obsahovat: druh vykonávané práce, místo nebo místa výkonu práce a den nástupu do práce. Pokud smlouva tyto náležitosti neobsahuje, je považována za neplatnou. Aby nabyla platnosti, musí být uzavřena písemně. Podepsáním pracovní smlouvy vznikají oběma subjektům specifická práva a povinnosti, které můžete dohledat v zákoníku práce.

Při pracovních smlouvách se také často využívá zkušební doby, která trvá maximálně 3 měsíce a jde o dobu, kdy oběma účastníkům je umožněno odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Výhodou pracovního poměru bývá často vyšší platové ohodnocení než u prací na dohodu, dále to jsou různé zaměstnanecké výhody, které poskytuje zaměstnavatel, a za jistou výhodu můžeme považovat i odvody na zdravotní a sociální pojištění, které vám sice každý měsíc ukrojí část výplaty, na druhou stranu vám ale dá možnost nemocenské, rodičovské, spoří vám na důchod a zajišťuje lékařskou péči.

Dohody o pracích konané mimo pracovní poměr

Jak již bylo výše zmíněno, jde o dva typy smluv, a to dohoda o provedení práce a dohoda o provedení činnosti, které se využívají především na práce malého rozsahu, ojedinělé a nárazové. Smlouva musí obsahovat podobné náležitosti jako při uzavírání pracovního poměru, též musí být podepsána písemně, zákon zde ovšem není tak striktní a méně zasahuje do práv i povinností jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. Důležité je, že i dohody musí být podepsány písemně. Zásadním rozdílem oproti pracovnímu poměru jsou možnosti ukončení smlouvy. Ani zde se nevyhnete výpovědní lhůtě, ta ovšem činí pouze 15 dní. Navíc zde mohou výpověď podat obě strany bez uvedení důvodu.

Dohoda o provedení práce je častěji používanou dohodou a to kvůli své větší praktičnosti. Platí zde ovšem podmínka, že u jednoho zaměstnavatele (jedné konkrétní firmy), nesmíte ročně odpracovat více než 300 hodin. Další omezení se týká odvodů zdravotního a sociálního. Pokud měsíčně dostanete na dohodu více než 10 000 hrubého, máte povinnost odvádět jak zdravotní, tak sociální pojištění. Tím sice dostanete nárok na nemocenskou a začnete si pomalu šetřit na důchod a tak dále, vezme vám to ale 11 % z hrubé mzdy.

Co se daní týče, platíte stejnou daň z příjmu jako když jste zaměstnaní na hlavní pracovní poměr (15 %). Pokud ovšem máte nárok na slevy na dani (například jste student) a podepíšete prohlášení poplatníka k dani z příjmu (růžový formulář), můžete si vždy na začátku roku při ročním zúčtování daní zažádat o vrácení části, nebo celé částky daní, které jste za předchozí rok zaplatili, byť jste na ně měli slevu.

U dohody o provedení činnosti také existuje jedna podmínka a to, že délka pracovní doby nesmí být delší než je polovina týdenní pracovní doby. Zkrátka na DPČ nesmí zaměstnanec pracovat déle než 20 hodin týdně. Dále sazba, od které zaměstnanec musí odvádět zdravotní a sociální pojištění zde činí 3 000 Kč.

A co když máte současně pracovní poměr i dohodu? V rámci jednoho zaměstnavatele to není problém, náplň vaší práce na dohodu a poměr se ovšem musí kompletně lišit. Pokud jde o více zaměstnavatelů, existují dvě varianty. Pokud je náplň práce odlišná, nejste nijak omezeni. Pokud by ovšem byla náplň práce shodná, nebo podobná s náplní práce kterou již vykonáváte, musíte od svého původního zaměstnavatele získat písemné potvrzení.

Ať už pracujete na základě pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohodě o provedení činnosti, máte nárok na minimální mzdu. Ta nově od ledna roku 2020 činí 14 600 Kč. Ta je ovšem počítána na plný úvazek, tedy 40 hodin týdně. Pokud budete pracovat méně, můžete se dostat pod minimální měsíční mzdu, nesmíte ovšem dostat méně než 87,30 Kčna hodinu.

Práce na živnost

Při založení živnosti dostanete přiřazené identifikační číslo (IČO) a můžete začít pracovat na sebe a odměnu za vaši práci si budete fakturovat. U tohoto způsobu práce fungují výrazně jiné podmínky. Téma je navíc komplexnější, proto mu budeme věnovat samostatný článek.

Jan Janda
Author: Jan Janda

Mezi mé zájmy patří HR, Marketing a ekonomika, stejně jako vaření a trávení času v přírodě.

Reklama

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here